Strona główna

W powiecie również będą bronić dobrego imienia Jana Pawła II podczas najbliższej sesji

W powiecie również będą bronić dobrego imienia Jana Pawła II podczas najbliższej sesji

2023-03-31 11:12:33  |  Angelika Ollik

Radni będą procedować stanowisko w tej sprawie. Ponadto, Rada Powiatu Chojnickiego pochyli się między innymi również nad podsumowaniem zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz powołaniem nowej Rady Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach.

Najbliższa, XXXII sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji odbędzie się 6 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Podczas obrad, podobnie jak w Radzie Miejskiej w Chojnicach, rajcowie będą przyjmować stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II.

Radni powiatowi będą także m.in. pochylać się nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wybiorą nową radę Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach na lata 2023-2026 czy podsumują zimowe utrzymanie dróg w powiecie. Materiały na sesję dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Chojnickiego:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.

4) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5) Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6) Sprawozdanie Zarządu Powiatu Chojnickiego z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.”

7) Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach za 2022 rok.

8) Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.

9) Informacja na temat zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych – podsumowanie 2022/2023.

10) Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie powołania Rady Muzeum Historyczno - Etnograficznego im.

J. Rydzkowskiego w Chojnicach na lata 2023-2026,

b) w sprawie określenia zasad zbycia, użyczenia, wydzierżawienia, wynajęcia lub oddania w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,

c) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chojnickim na lata 2023-2030,

d) w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Chojnickim na lata 2023 – 2030,

e) w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów,

g) w sprawie udzielenia Gminie Brusy pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) oraz na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową,

h) w sprawie udzielenia Gminie Czersk pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w miejscowości Czersk,

i) w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Rozbudowę kompleksu sportowo-treningowego BNN Modrak w Chojnicach”,

j) zmieniająca uchwałę nr XXX/366/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2023 – 2030,

k) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2023 rok.

11) Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

12) Wnioski i oświadczenia radnych.

13) Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

14) Zamknięcie XXXII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl