Strona główna

XII sesja Rady Powiatu Chojnickiego

XII sesja Rady Powiatu Chojnickiego

2020-02-21 14:33:31  |  Starostwo Powiatowe

Zapraszamy na XII sesję Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

4. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty Chojnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2019.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chojnicki.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego za 2019 r.,

b) w sprawie wystąpienia do instytucji odpowiedzialnych za wzrost wyceny świadczeń i procedur medycznych realizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,

c)  w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Chojnicach, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego,

e) określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów oraz nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami,

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

g) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chojnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

h)  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Chojnickiego,

j) zmieniająca uchwałę nr XI/135/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy   Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2020 – 2033,

k) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2020 rok.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

12. Zamknięcie XII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl