Strona główna

Bezpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie w 2020 r.

Bezpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie w 2020 r.

2020-01-03 10:09:06  |  Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się

4) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na terenie powiatu chojnickiego  poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punkcie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk.

 

Nieodpłatna mediacja świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb we wszystkich  punktach na terenie powiatu chojnickiego i obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku  o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW W 2020 R.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 11.30

wtorek: 8.00 - 12.00

piątek: 7.00 - 11.00.

2) Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 p.20 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

Harmonogram: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 11.30 - 15.30.

wtorek: 12.00 - 16.00

piątek: 11.00 - 15.00

3) Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1 – punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Harmonogram:  poniedziałek, środa: 8.00 - 12.00

wtorek: 13.00 - 17.00

czwartek, piątek: 7.00 - 11.00

 

Punkt poradnictwa obywatelskiego:

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk- punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy).

Harmonogram: poniedziałek, środa: 7.30 - 11.30

wtorek, czwartek, piątek: 10.30 - 14.30

 

Na wizytę do w/w punktów należy się umówić. Można tego dokonać na kilka sposobów:

1) za pośrednictwem strony internetowej: http://winpp.pl/Chojnice

2) telefonicznie, dzwoniąc pod następujący numery telefonu: 52 510 81 46.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,

2) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej  przekazuje się osobie uprawnionej część B karty pomocy obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w punkcie 1.  Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne, osoba uprawniona wypełnia druk osobiście oraz osobiście umieszcza go w zamkniętej urnie – urny udostępnione są w każdym z punktów.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl