Strona główna

Umowa na drogę Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia podpisana

Umowa na drogę Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia podpisana

2014-07-02 14:47:28  |  Magdalena Kosobucka Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Informujemy, że wczoraj, 1 lipca br., nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie dofinansowaniu zadania „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu chojnickiego”, aplikowanego przez Powiat Chojnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej. Ze strony Powiatu Chojnickiego umowę sygnowali Starosta Chojnicki Stanisław Skaja i Wicestarosta Przemysław Biesek-Talewski, ze strony Zarządu Województwa Pomorskiego Marszałek Mieczysław Struk i Wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Pozyskane dofinansowanie wynosi ok. 4,5 mln zł, co stanowi 50 % wartości projektu - mamy nadzieję, że z czasem zostanie ono zwiększone do 75 %.


W tym samym dniu Powiat Chojnicki podpisał umowę z wykonawcą inwestycji - firmą Skanska, która wygrała przetarg i wykona prace za kwotę ok. 8,93 mln zł. Roboty winny się rozpocząć w lipcu. Tak więc przed nami kilka trudnych miesięcy prac budowlanych, a w maju przyszłego roku droga przez Mokre będzie wyglądać jak ta przez Malachin, odcinki poza terenem zabudowanym zostaną wzmocnione i poszerzone, a z Malachina do Mokrego powstanie ścieżka rowerowa.

Inwestycję podzielono na trzy odcinki.
Odc.1 od mostu na rzece Niechwaszcz - km 0+000 do km 3+517.Na moście zostanie zfrezowana istniejąca nawierzchnia i ułożona nowa. Droga zostanie przebudowana oraz poszerzona do szer.5,5m. Wykonane zostaną pobocza szer. 1m, udrożnione przydrożne rowy oraz wykonane zostaną ścieki korytkowe.Projektuje się przebudowę skrzyżowania z drogą gminna.

Odc.2 - miejscowość Mokre (od km 3+517 do km 4+580). Przewidywane zagospodarowanie ma charakter uliczny. Po stronie zachodniej projektuje sie chodnik szer. 2,5m i dł. 1,06 km. Jezdnia zostanie poszerzona do 6m i wydzielona krawężnikami. W rejonie skrzyżowań wyznaczono przejścia dla pieszych z obustronnym chodnikiem. W ramach odc. 2 planuje się budowę (dł. 0,26 km) drogi powiatowej nr 2316G (stanowi ona drogę dojazdową do głównego ciągu komunikacyjnego). Drogę nr 2613G zaprojektowano jako pieszo-jezdnię. Projektuje się dwie zatoki autobusowe (jedną dla każdego kierunku). Odwodnienie odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. W km 3+888 przewiduje się budowę nowego przepustu. Projektuje się barierę stanowiącą urządzenie bezpieczeństwa ruchu. W rejonie skrzyżowania dróg powiatowych, przy zatoce autobusowej usytuowano ogrodzenie segmentowe. Na wlotach do miejscowości Mokre zaprojektowano elementy spowalniające ruch - wyspy kanalizujące.

Odc.3 wyznaczono od km 4+580 do przejazdu kolejowego przed miejscowością Malachin (do km 6+260). Przewiduje się przebudowę drogi o docelowej szer. 6m wraz z budową ścieżki rowerowej szer. 2,5m i dł. 1,69 km. Odwodnienie odbywać się będzie infiltracyjnymi rowami przydrożnymi. Na tym odcinku, droga powiatowa krzyżuje się z dwiema drogami gminnymi. Na pierwszym przewiduje się korektę istniejącej geometrii oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Kolejne skrzyżowanie przewidziano do przebudowy.

Projekt pn. "Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu"

Wykonawca robót budowlanych:
− SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa – wartość umowy: 8 933 975,30 zł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
− Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe MAR-KUB Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń – wartość umowy: 47 970,00 zł

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl