Strona główna

Trwa nabór na komputery

Trwa nabór na komputery

2011-08-18 15:00:01  |  tekst je, fot. gmina.puck.pl oraz ms

Do 31 sierpnia Urząd Miejski w Chojnicach czeka na wnioski mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w programie unijnym „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Dla grupy osób o niskich dochodach zarezerwowano pulę 50 komputerów. Do 17 sierpnia do Wydziału Edukacji w UM wpłynęło jedynie 37 wniosków. Takie informacje przekazał nam ratuszowy koordynator projektu Grzegorz Czarnowski. Również od niego pochodzą odpowiedzi na nasze pytania.

- W załączniku nr 1 do wniosku składanego przez zainteresowanego jest zobowiązanie do "Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania zgodnie z przeznaczeniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres realizacji projektu tj. przez 3 lata oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu." Czy to oznacza, że od czwartego roku odbiorca peceta na swój koszt opłaca dostęp do Internetu? Co stanie się z komputerem po 8 latach? Czy przechodzi na własność UM czy prywatnego użytkownika?

- W trakcie trwania projektu, tj. przez okres  3 lat, Urząd Miejski zapewnia bezpłatnie:  szkolenie 24h z podstaw obsługi komputera, komputer z oprogramowaniem, drukarkę, dostęp do Internetu, serwis, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz niezbędną modernizację sprzętu komputerowego (pod koniec 3 roku). Po tym okresie beneficjent ostateczny będzie zobowiązany przez kolejne 5 lat użytkować przekazany sprzęt komputerowy zgodnie z przeznaczeniem na własny koszt. Dopiero po tym okresie sprzęt komputerowy zostanie przekazany na własność użytkownikowi.

- W Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa jest mowa o tym, że gdyby w czasie trwania projektu ostatecznemu beneficjentowi zwiększyłyby się dochody, kończy on udział w projekcie i zwraca sprzęt. Czy to jest wymóg tzw. unijny, czy pomysł własny UM?

- Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dlatego też w przypadku gdy beneficjent ostateczny w czasie trwania projektu, tj. 3 lat, przestanie spełniać warunki określone w regulaminie (§ 4 pkt 1 i 2) zobowiązany będzie powiadomić Urząd Miejski oraz zwrócić przekazany sprzęt. Jest to nasze rozwiązanie.

- Wśród 10 załączników do wniosku brakuje projektu umowy użyczenia sprzętu. Gdzie można go odnaleźć?

- Wszystkie obowiązki stron projektu, tj. użytkownika ostatecznego i urzędu, będą zawarte w umowie użyczenia, którą postaram się ostatecznie uzgodnić i niezwłocznie opublikować na stronie internetowej UM.

Wynika z tych odpowiedzi, że chojniczanin o niskich dochodach będzie musiał przez 5 lat na swój koszt naprawiać sprzęt komputerowy i opłacać dostęp do Internetu. Inaczej nie będzie zachowana "trwałość projektu". Czy nie byłoby właściwsze zmniejszyć pulę "samorządową", aby wystarczyło środków na obsługę tych 50 pecetów przez 8 lat? Są gminy, które tak postępują w ramach dotacji albo własnego budżetu. Jeszcze kilka rzeczy zastanawia w warunkach naboru. W formularzu zgłoszeniowym w p.6 należy wyrazić zgodę na zamontowanie na budynku anteny do odbioru Internetu. Taką deklarację powinien złożyć właściciel budynku, a nie jego mieszkaniec. Trudno także zdecydować się na udział, gdy potencjalny wnioskodawca nie zna treści przyszłej umowy. A może będzie w niej zakaz instalowania nielegalnego oprogramowania? Jego złamanie mogłoby skutkować zwróceniem komputera.

Spotkanie urzędników UG Puck, wójta T.Puszkarczyka z zainteresowanymi mieszkańcami.

Gmina wiejska Puck także bierze udział w tym programie. Łączna wartość ich projektu to 1,5 mln zł. Za te pieniądze gmina planuje zapewnić komputery i dostęp do Internetu przez 8 lat 130 gospodarstwom domowym. We własnym regulaminie zawarli od razu warunek, że w przypadku nieosiągnięcia wielkości grupy docelowej, próg dochodowy zostanie podwyższony o 50 %. Do wypełnienia mieszkańcy gminy Puck mają trzy dokumenty – formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o dochodach i deklarację uczestnictwa. W pierwszym podejściu (4.07-18.07) zebrano tylko 22 wnioski. Wkrótce będzie ogłoszony dodatkowy nabór.

Całość dokumentacji, czyli wszystkie załączniki, zarządzenie burmistrza oraz Regulamin, do pobrania tutaj.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl